The Sorry Saga of Bhutan's North

The Sorry Saga of Bhutan's North
Click over the map to know the differences

Sunday, June 16, 2013

Killed in 1990sDEATH RECORD
nameageaddress im bhutancausedate
 Man Bdr. Chhetri
Di] Bdr. Ghafley
Amar Bdr. Bista
Bhim Bdr. Ghalley
Dhan Raj Gurung
Man Bdr. Dariee
Man! Biswa
Nar Bdr. Subba
Kharka Bdr. Rai
Deo N. Adh&ari
Tek Nath Adhikari
Guman Singh Khadga
Pem Doqi Tamang
Hom Nath Gautam
Thukpawaini
Lai Bdr. Rai
Nad Maya Rai
Ran Singh Subba
Bir Dhoj Subba
Yad Bdr. Karki
Dhan BdL Khapangi
Ratna Bdr. Sunar
Dhan Kumari Kharel
Saiii Mongami
Phul Maya Sunar
Januka Luitel
Nar Bdr. Taksari
Ganga Baniya
Tshering Tamang
Dharma Rai Gurung
Nar.B. Basnet
Punya Prasad Dhakal
Satya N. Oraon
Karpola Dukpa
Bhakta Bdr. Pokhrel
Bal Bir Subba
Khara Nanda Sharma
Tika Ram Subba
Tika Ram Dhimal
Ran Bdr. Rai
Tul Bdr. Gurung
Dal Bdr. Rai
Sukh Man Subba
H.B. Sapkota
Tanka Nath Pathak
Churamani Khatiwada
Gambir Rai
Sukbir Tamang
Biba Kumari Rai
Man Maya Ghalley
18
19
27
23
31
22
23
16
19
39
22
47
36
52
50
49
30
20
28
21
28
32
20
25
20
16
60
58
26
56
28
27
40
29
57
37
58
17
56
-
-
-
-
45
22
43
26
40
19
36
Samchi
Chengrnmi
Chengmarl
Nainital Samchi
Kalikhola Sarbhang
Bhangtar S/iongkar
Bhangtar S/Jongkar
Chengmari Samchi
Samchi
Lamidara C@
Lamidara Chirang
Lamidara Chirang
Lamidara
Emiray Dagana
Kalikhola Sarbhang
Emiray Dagana
Patalay Chirang
Pattalay Chirang
Pattalay ChimV
Gayleyphug
Naya Busty
Dhanabari Sa@
Chirangdara Chirang
Tshokana Chirang
Tshokana Chirang
Norbuling Sarbhang
Gaylegphug
Surey Sarbhang
Bokray Chirang
Dagapela Dagana
Samchi
Dagapela Dagana
Chengmari Samchi
Mar-sala S/Jongkar
Dalim S/Jongkar
Gulanti S/Jongkar
Lalai Sarbhang
Bakuli S/Jongkar
Lalai Sarbhang
Yaba Samchi
Yaba Samchi
Yaba Samchi
Yaba Samchi
Gaylegphug
Harpeni Chirang
Lamidara Chirang
Lharani Samchi
Chanauty Chirang
Biru Samchi
Betini Chirang
Torture
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Bullet
Torture
Rape
Torture
Rape
Torture
Torture
Bullet
Torture
Torture
Rape
Rape
Rape
Rape
Torture
Torture
Tortu
Torture
Bullet
Torture
Torture
Torture
Torture
Torture
Torture
Torture
Torture
Torture
Torture
Torture
Torture
Torture
Bullet
Torture
Torture
Bullet
Rape
Rape
 
3 Nov 1989
20 Sept 1990
21 Sept 1990
21 Sept 1990
21 Sept 1990
24 Oct 1990
24 Oct 1990
25 Oct 1990
27 Oct 1990
28 Oct 1990
28 Oct 1990
28 Oct 1990
28 Oct 1990
8 Dec 1990
17 Dec 1990
22 Dec 1990
19 Jan 1991
24 Jan 1991
15 Feb 1991
12 Mar 1991
23 Mar 1991
23 Mar 1991
6 Apr 1991
6 Apr 1991
6 Apr 1991
6 Apr 1991
25 Apr 1991
4 May 1991
16 Jun 1991
17 Jun 1991
28 Jun 1991
3 Aug 1991
12 Aug 1991
18 Aug 1991
18 Aug 1991
23 Aug 1991
1 Oct 1991
30 Oct 1991
15 Nov 1991
18 Dec 1991
19 Dec 1991
19 Dec 1991
27 Dec 1991
2 Jan 1992
17 Jan 1992
8 Feb 1992
12 Feb 1992
17 Feb 1992 Feb 1992
-

No comments:

Post a Comment